تماس با ما : 09121012481
محصول موجود 8
لیمیت سوئیچ فشاری ساده تیپ پهنCSA-001
0 تومان

<h1>لیمیت سوئیچ فشاری ساده&nbsp;تیپ پهن CNTD مدل CSA-001</h1> <p>لیمیت سوییچ&nbsp;فشاری تیپ پهن CNTD مدل CSA-001 مشابه به <a href="/Product/Show/2/">لیمیت سوییچ فشاري قرقره دار TZ-۸۱۱۲ CNTD&nbsp;&nbsp;</a>می باشد ولی از نظر ظاهر پهن تراست و&nbsp;&nbsp;همچنین این محصول دارای قرقره نمی باشد.</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p> <p>&nbsp;</p>

لیمیت سوییچ فشاري قرقره دار تیپ پهنCSA-003
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ فشاري قرقره دار تیپ پهن CNTD مدل CSA-003</h1> <p>این لیمیت سوییچ مشابه با&nbsp;<a href="/Product/Show/2/">لیمیت سوییچ فشاري قرقره دار TZ-۸۱۱۲ CNTD</a>&nbsp;می باشد ولی از نظر ظاهر پهن تراست.&nbsp;</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ</a></p>

لیمیت سوییچ دوطرفه تیپ پهنCSA-012
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ&nbsp;دوطرفه تیپ پهن CNTD مدل CSA-021</h1> <p>مشابه به&nbsp;<a href="/Product/Show/6">لیمیت سوییچ TZ-۸۱۰۴ CNTD</a> می باشد و تنهاتفاوت در ظاهر آنها می باشد</p> <p><a href="http://file:///C:/Users/ZAHRA/Desktop/micro%20switch/micro.pdf">دانلود کاتالوگ</a></p>

لیمیت سوییچ CSA-021
0 تومان

<h1>لیمیت سوئیچ بدنه فلزی دو طرفه تیپ پهن CNTD مدل CSA-021</h1> <p>مشخصات این محصول مشابه به<a href="/Product/Show/6/">&nbsp;لیمیت سوییچ TZ-۸۱۰۴ CNTD&nbsp;</a>می باشد با این تفاوت که لیمیت سوییچ&nbsp;دو طرفه تیپ پهن CNTD مدل CSA-021 از نظر ظاهری پهن تر از لیمیت سوییچ مدل TZ-8 می باشد.</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p>