تماس با ما : 09121012481
محصول موجود 8
لیمیت سوییچ فشاري ساده همراه با مهره نصب تیپ کتابی طرح امرن TZ-6001
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ فشاري ساده همراه با مهره نصب CNTD مدل TZ-6001</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD،<em> لیمیت سوییچ فشاري ساده همراه با مهره نصب CNTD مدل TZ-6001که این لیمیت سوییچ مجهز به گلند و دارای پوسته آلومنیومی&nbsp;</em>می باشد از ویژگیهای دیگر این <strong>لیمیت سوییچ فشاري ساده همراه با مهره نصب CNTD مدل TZ-6001 </strong>عبارتست از:</p> <ul> <li>ضد آب</li> <li>ضد روغن</li> <li>مجهز به گلند 20*1/5 M</li> <li>داراي كنتاكت NO+NC</li> <li>داراي كلاس IP65</li> <li>باتوانائي عمل در محيط 10- الي 80+ درجه</li> </ul> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p>

لیمیت سوییچ فشاري ساده تیپ کتابی طرح امرنTZ-6101
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ فشاري ساده بدون مهره نصب TZ-6101</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD،<em> لیمیت سوییچ فشاري ساده بدون مهره نصب TZ-6101&nbsp;</em>می باشد<em> </em>که این لیمیت سوییچ مشابه به <a href="/Product/Show/31/">لیمیت سوییچ فشاري ساده همراه با مهره نصب CNTD مدل TZ-۶۰۰۱</a>&nbsp;می باشد که اختلافشان در این است که مدل&nbsp;TZ-6101 بدون مهره نصب می باشد.&nbsp;</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p>

لیمیت سوییچ قرقره دار فشاري تیپ کتابی طرح امرن همراه با مهره نصب TZ-6002
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ قرقره دار فشاري همراه با مهره نصب TZ-6002</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD،<em> لیمیت سوییچ قرقره دار فشاري همراه با مهره نصب TZ-6002 </em>که این لیمیت سوییچ مشابه به <a href="/Product/Show/31/">لیمیت&nbsp;سوییچ&nbsp; فشاري ساده همراه با مهره نصب TZ-6001</a> می باشد که اختلافشان در ایناست که مدل&nbsp;TZ-6002 دارای قرقره می باشد.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

لیمیت سوییچ فشاري تیپ کتابی طرح امرن بدون مهره نصب TZ-6102
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ قرقره دار فشاري بدون مهره نصب CNTD مدل TZ-6102&nbsp;</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، &nbsp;<strong>لیمیت سوییچ قرقره دار فشاري بدون مهره نصب CNTD مدل TZ-6102&nbsp;</strong>می باشد که این لیمیت سوییچ مشابه به <a href="/Product/Show/31">لیمیت سوییچ فشاري ساده همراه با مهره نصب TZ-۶۰۰۱ CNTD</a>&nbsp;می باشد که اختلافشان در این است که مدل&nbsp;TZ-6102 قرقره دار و بدون مهره نصب می باشد.</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

 لیمیت سوییچ قرقره دار فشاري تیپ کتابی طرح امرن همراه با مهره نصب TZ-6004
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ قرقره دار فشاري همراه با مهره نصب مدل&nbsp;TZ-6004</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD،&nbsp;<em>لیمیت سوییچ قرقره دار فشاري همراه با مهره نصب مدل TZ-6004&nbsp;</em><em>می باشد </em>که این لیمیت سوییچ مشابه به <a href="/Product/Show/31">لیمیت سوییچ فشاري ساده همراه با مهره نصب TZ-۶۰۰۱ CNTD</a>&nbsp;می باشد که اختلافشان در این است که مدل&nbsp;TZ-6004 قرقره دارمی باشد.&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p>

لیمیت سوییچ فشاري يك طرف تیپ کتابی طرح امرن بدون مهره نصبTZ-6104
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ فشاري يك طرف بدون مهره نصب CNTD مدل&nbsp;TZ-6104</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، <strong>لیمیت سوییچ فشاري يك طرف بدون مهره نصب CNTD مدل&nbsp;TZ-6104</strong><strong>&nbsp;</strong>می باشد که این لیمیت سوییچ مشابه به <a href="/Product/Show/31">لیمیت سوییچ فشاري ساده همراه با مهره نصب TZ-۶۰۰۱ CNTD</a>&nbsp;می باشد که اختلافشان در این است که مدل&nbsp;TZ-6104 یک طرف بدون مهره نصب می باشد.&nbsp;</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p> <p>&nbsp;</p>

یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، لیمیت سوییچ فشاري ساده همراه با مهره نصب CNTD مدل TZ-۶۰۰۱که این لیمیت سوییچ مجهز به گلند و دارای پوسته آلومنیومی می باشد