تماس با ما : 09121012481
محصول موجود 10
میکروسوئیچ زبانه بلند بدون قرقره CM-1701
0 تومان

<h1>میکروسوییچ CNTD مدل CM-1701</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، <em>میکروسوییچ هایCNTD مدل CM</em>&nbsp;می باشد که&nbsp;توانائي عمل در محيط با رطوبت ٩٥٪؜ را دارد برای اطلاع دقیق و کامل از دیگر <strong>ویژگیهای میکروسوییچ CNTD مدل CM-1701</strong><strong>&nbsp;</strong>می توانید کاتالوگ را دانلود کنید</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p> <h2>ویژگی های میکروسوییچ CNTD مدل CM-1701</h2> <ul> <li>سرعت عمل كرد بالا</li> <li>توانائي عمل در محيط -١٠ ال ٧٠ +</li> <li>داراي كنتاكت NO+NC</li> <li>داراي كنتاكت ١٥ امپر AC</li> </ul>

میکروسوئیچ زبانه کوتاه بدون قرقرهCM-1702
0 تومان

<h1>میکروسوییچ CNTD مدل CM-1702</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، <em>میکروسوییچ هایCNTD مدل CM</em>&nbsp;می باشد که مشابه<a href="/Product/Show/47/">&nbsp;میکروسوییچ CNTD مدل CM-1701&nbsp;</a>می باشد.&nbsp;</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p> <h2>&nbsp;</h2>

میکروسوئیچ زبانه بلندقرقره دار CM-1703
0 تومان

<h1>میکروسوییچ CNTD مدل CM-1703</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، <em>میکروسوییچ هایCNTD مدل CM</em>&nbsp;می باشد که مشابه<a href="/Product/Show/47/">&nbsp;میکروسوییچ CNTD مدل CM-1701&nbsp;</a>می باشد.&nbsp;</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p> <h2>&nbsp;</h2>

میکروسوئیچ زبانه کوتاه قرقره دارCM-1704
0 تومان

<h1>میکروسوییچ CNTD مدل CM-1704</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، <em>میکروسوییچ هایCNTD مدل CM</em>&nbsp;می باشد که مشابه<a href="/Product/Show/47/">&nbsp;میکروسوییچ CNTD مدل CM-1701&nbsp;</a>می باشد.&nbsp;</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p> <h2>&nbsp;</h2> <p>&nbsp;</p>

میکروسوئیچ زبانه کوتاه قرقره دار تاشوCM-1743
0 تومان

<h1>میکروسوییچ CNTD مدل CM-1743</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، <em>میکروسوییچ هایCNTD مدل CM</em>&nbsp;می باشد که مشابه<a href="/Product/Show/47/">&nbsp;میکروسوییچ CNTD مدل CM-1701&nbsp;</a>می باشد.&nbsp;</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p> <h2>&nbsp;</h2>

میکروسوئیچ زبانه بلند سوزنی CM-1705
0 تومان

<h1>میکروسوییچ CNTD مدل CM-1705</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، <em>میکروسوییچ هایCNTD مدل CM</em>&nbsp;می باشد که مشابه<a href="/Product/Show/47/">&nbsp;میکروسوییچ CNTD مدل CM-1701&nbsp;</a>می باشد.&nbsp;</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p> <h2>&nbsp;</h2>

میکروسوئیچ فشاری ساده کوچک CM-1306
0 تومان

<h1>میکروسوییچ CNTD مدل CM-1306</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، <em>میکروسوییچ هایCNTD مدل CM</em>&nbsp;می باشد که مشابه<a href="/Product/Show/47/">&nbsp;میکروسوییچ CNTD مدل CM-1701&nbsp;</a>می باشد.&nbsp;</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p> <h2>&nbsp;</h2>

میکروسوئیچ فشاری ساده CM-1307
0 تومان

<h1>میکروسوییچ CNTD مدل CM-1307</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، <em>میکروسوییچ هایCNTD مدل CM</em>&nbsp;می باشد که مشابه به&nbsp;<a href="/Product/Show/47">میکروسوییچ CNTD مدل CM-1701</a><strong>&nbsp;</strong>می باشد.&nbsp;</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p> <h2>&nbsp;</h2>

میکروسوئیچ فشاری قرقره دار CM-1308
0 تومان

<h1>میکروسوییچ CNTD مدل CM-1308</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، <em>میکروسوییچ هایCNTD مدل CM</em>&nbsp;می باشد که مشابه<a href="/Product/Show/47/">&nbsp;میکروسوییچ CNTD مدل CM-1701&nbsp;</a>می باشد.&nbsp;</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p> <h2>&nbsp;</h2>

میکروسوئیچ میله ای فشاری CM-1305
0 تومان

<h1>میکروسوییچ CNTD مدل CM-1305</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، <em>میکروسوییچ هایCNTD مدل CM</em>&nbsp;می باشد که مشابه<a href="/Product/Show/47/">&nbsp;میکروسوییچ CNTD مدل CM-1701&nbsp;</a>می باشد.&nbsp;</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p> <h2>&nbsp;</h2>